Bee Academy

БАП

Българска академия по пчеларство

Българска академия по пчеларство (БАП) е гражданско дружество (консорциум), регистрирано по смисъла на Закон за задълженията и договорите, с нотариално заверен дружествен договор.

Цел на учредяването

Подпомагане на процеса на организиране, информиране, обучение на българските пчелари и създаване на дигитални възможности за обхващане на всички здравнопрофилактични, технологични, организационни, комуникационни и маркетингови дейности в сектор пчеларство в България.

Дейност

Предмет на дейност

Академичен съвет

В своята дейност консорциумът се подпомага от Академичен съвет, съставен от компетентни лица във всички сфери на пчеларската наука и практика. Академичният съвет се формира и работи по правила, утвърдени от съдружниците в консорциума. Съставът на Академичният съвет към БАП включва компетентни и заинтересовани лица от всички сфери на пчеларската дейност. Участието в Академичния съвет не се обвързва със срок и форма на заплащане. То е доброволно и при спазване на основните клаузи в договора на консорциум БАП

Правила

Правила за функциониране

Средства

Средства за осъществяване на дейността